അപ്നാ ബനാ ലേ Apna Bana Le Lyrics in Malayalam

Apna Bana Le lyrics in Malayalam translation– Apna Bana Le song lyrics from the movie Bhediya penned by Amitabh Bhattacharya, sung by Arijit Singh and music composed by Sachin-Jigar. Bhediya movie starring varun dhawan, kirti sanon is directed by Amar Kaushik.

Apna Bana Le Lyrics Malayalam

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ

കിയാ രേ ജോ ഭീ തുനേ കൈസേ കിയാ രേ

ജിയാ കോ മേരേ ബാന്ദ് ഐസേ ലിയ രേ

സമാജ് കേ ഭീ നാ മേ സമാജ് മേ സകൂൻ


സവേരോ കാ മേരേ തു സൂരജ് ലഗെ

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ


അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ

അപ്നാ ബനാ ലേ മുജെ അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ

അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ…

ദിൽ കേ നഗർ മേം ഷെഹർ തു ബസ ലേ പിയാ


ചൂനെ സേ തേരേ ഹാൻ തേരേ ഹാൻ തേരേ

ഫീകി റുത്തോൺ കോ രംഗ് ലഗെ


മ്..ചൂനെ സേ തേരേ ഹാൻ തേരേ ഹാൻ തേരേ

ഫീകി റുത്തോൺ കോ രംഗ് ലഗെ

തേരി ദിശ മേ ക്യൂൻ ചൽനെ സേ മേരേ

പേറോൺ കോ പങ്ക് ലേജ്


രഹാ ന മേരേ കാം  കാ ജഗ് സാരാ

ഹോ ബസ് തേരേ നാം സേ ഹേ ഗുജാരാ

ഉലജ്‌കെ യുൻ ന സുലജ് ന സകൂൻ


സുബാനിയാൻ ഭീ തേരി ജൂതി ഭി സച്ച് ലഗെ

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ

തു മേരാ കോയി ന ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ

തു മേരാ കോയി നാ ഹോകെ ഭി കുച്ച് ലഗേ…


അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ

അപ്നാ ബനാ ലേ മുജയ് അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ

അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ അപ്നാ ബനാ ലേ പിയാ

ദിൽ കേ നഗർ മേം ഷെഹർ തു ബസ ലേ പിയാ


ഓ… സബ് കുച്ച് മേരാ ചാഹേ

നാം അപ്നെ ലിഖ ലേ

ബദലേ മേ അപ്നി തു യാരി നിഭാലേ

ജഗ് കി ഹീരാസത് സേ മുജ്‌കോ ചൂഡ ലേ

അപ്നാ ബനാ ലെ ബസ്, അപ്നാ ബനാ ലേ

അപ്നാ ബനാ ലേ, അപ്നാ ബനാ ലേ

Song Credits

Song: Apna Bana Le

Movie: Bhediya

Singer: Arijit Singh

Music: Sachin Jigar

Lyrics: Amitabh Bhattacharya