ബേഷാരം രംഗ് Besharam Rang Lyrics in Malayalam

ബേഷാരം രംഗ് Besharam Rang Lyrics in Malayalam, Besharam Rang song from the movie Pathaan penned by Kumaar, sung by Shilpa rao, Vishal Sheykhar, Caralisa Monteiro, Music composed by Vishal, Sheykhar.

Besharam Rang Lyrics Malayalam

ഹമേൻ തോ ലൂട്ട് ലിയ
മിൽക്കെ ഇഷ്ക് വാലോ നെ
ബഹുത് ഹീ താങ് കിയാ
അബ് തക് ഇൻ ഖയാലോ നെ
നഷാ ജോ ചദാ ഷാരീഫി കാ
ഉത്തര ഫെങ്ക ഹൈ
ബേഷാരം രംഗ് കഹാൻ ദേഖാ
ദൂനിയ വാലോ നെ

ഹമേൻ തോ ലൂട്ട് ലിയ
മിൽക്കെ ഇഷ്ക് വാലോ നെ
ബഹുത് ഹീ താങ് കിയാ
അബ് തക് ഇൻ ഖയാലോ നെ
നഷാ ജോ ചദാ ഷാരീഫി കാ
ഉത്തര ഫെങ്ക ഹൈ
ബേഷാരം രംഗ് കഹാൻ ദേഖാ
ദൂനിയ വാലോ നെ

മുജ്പേ നയീ ബാത് ഹേ
നയീ ആദത്തോൻ കേ സാത്ത് ഹേ
മുജ്പേ നയീ ബാത് ഹേ
നയീ ആദത്തോൻ കേ സാത്ത് ഹേ

ഹേ ജോ സംജു വോ കർണ നഹീ
ഗലാത് ഹോനേ കി യഹി തോ ശുരുആത് ഹേ

നഷാ ജോ ചാദ് ഷാരീഫി കാ
ഉതർ ഫെങ്ക ഹെയ്ൻ
ബേഷാരം രംഗ് കഹാൻ ദേഖാ
ദൂനിയ വാലോ നെ

ഹമേൻ തോ ലൂട്ട് ലിയ
മിൽക്കെ ഇഷ്ക് വാലോ നെ
ബഹുത് ഹീ താങ് കിയാ
അബ് തക് ഇൻ ഖയാലോ നെ
നഷാ ജോ ചദാ ഷാരീഫി കാ
ഉത്തര ഫെങ്ക ഹൈ
ബേഷാരം രംഗ് കഹാൻ ദേഖാ
ദൂനിയ വാലോ നെ

Song Credits

  • Song: ബേഷാരം രംഗ് Besharam Rang
  • Movie: Pathaan
  • Singers: Shilpa rao, Vishal, Sheykhar, Caralisa Monteiro
  • Music: Vishal, Sheykhar
  • Lyrics: Kumaar
  • Star cast: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham