ചലേയാ Chaleya Lyrics in Malayalam – Jawan

ചലേയാ Chaleya Lyrics in Malayalam from the movie Jawan, Starring Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Nayanthara, Deepika Padukone, directed by Atlee. Lyrics of chaleya written by Kumaar, music composed by Anirudh Ravichandran, sung by Arijit Singh and Shilpa Rao.

Chaleya Lyrics in Malayalam

ഇഷ്ക് മേ ദിൽ ബനാ ഹേ
ഇഷ്ക് മേ ദിൽ ഫനാ ഹേ ഓ…
മീടാധേ യാ ബനാ ദേ
മേനേ തുജ്‌കോ ചുനാ ഹേ ഓ..

തേരേ സാരെ രംഗ് ഓഡ് കേ,
ഡാങ് ഓഡ് കെ, തേരാ ഹുവാ മേ,
സബ് കോ ചോഡ് കെ ഓ..… ഓ..
ഇഷ്ക് നഹി കർണ നാപ്തോൽ കെ,
റാസ് ഖോൽകെ, ആയാ ഹൂൻ മേ
സബ്കോ ബോൾകെ ഓ…

ഓ മേം താ ചലേയാ തേരി ഔർ തേരാ
ചാലേയാ ഹെ സോർ തേരാ
ഹോയാ മേൻ യാർ വേ
ഭൂലേയ സൻസാർ വേ

ചലേയാ തേരി ഔർ തേരാ
ചാലേയാ ഹെ സോർ തേരാ
ഹോയാ മേൻ യാർ വേ
ഭൂലേയ സൻസാർ വേ

ജഗ് തേരേ ലിയേ ചോഡിയാ
ദിൽ തേരേ സംഗേ ജോഡിയ
അബ് തേരാ മേ തോ ഹോ ഗയാ
ബാക്കി തുജ്മേൻ ഖോ ഗയാ ഖോ ഗയാ

ജഗ് തേരേ ലിയേ ചോഡിയ ചോഡിയ
ദിൽ തേരെ സംഗേ ജോഡിയ ജോഡിയ
അബ് തേരാ മേ തോ ഹോ ഗയാ ഹോ ഗയാ
ബാക്കി തുജ്മേൻ ഖോ ഗയാ ഖോ ഗയാ

ഇഷ്ക് മേ ദിൽ ബനാ ഹെ
ഇഷ്ക് മേ ദിൽ ഫനാ ഹേ ഓ… ഓ..
ഹസാദേ യാ റൂല ദേ
മേനേ തുജ്‌കോ ചുനാ ഹേ ഓ… ഓ…

ദുനിയാ കെഹ്തി ഇഷ്ക് ഭൂൽ ഹേ,
ബേഫീസുൽ ഹേ ഹം കോ തോ ദിൽ സേ
ഖുബൂൽ ഹേ ഓ… ഓ..
തുജ്മേൻ ദിഖ്താ റബ് കാ നൂർ ഹേ,
ഏക് സുരൂർ ഹേ, തൂ ഹേ അപ്നാ,
യേ ഗുരൂർ ഹേ ഓ… ഓ..

മേം താ ചാലിയ തെരി ഔർ
തേരാ ചലേയാ ഹെ സോർ
തേരി ഹോയി മേ യാർ വേ
ഭൂലേയ സൻസാർ വേ

ചാലിയ തെറി ഔർ
തേരാ ചലേയാ ഹെ സോർ
തേരി ഹോയി മേ യാർ വേ
ഭൂലേയ സൻസാർ വേ

ഇഷ്ഖ് ഖ്വാബ് ഖ്വാബ് സാ ഹേ
മേരാ ബി ഹിസാബ് സാ ഹേ
തേരേ ലാഫ്സ് ചൂംലൂൻ മേൻ
ഊർധൂ കി കിതാബ് സാ ഹേ

ഇഷ്ഖ് ഖ്വാബ് ഖ്വാബ് സാ ഹേ
മേരാ ബി ഹിസാബ് സാ ഹേ
തേരേ ലാഫ്സ് ചൂംലൂൻ മേൻ
ഊർധൂ കി കിതാബ് സാ ഹേ

ജഗ് തേരേ ലിയേ ചോഡിയാ
ദിൽ തേരെ ജോഡിയ പാടി
അബ് മേം തോ തേരാ ഹോ ഗയാ
ബാക്കി തുജ്മേൻ ഖോ ഗയാ ഖോ ഗയാ(2)

Chaleya Song Video

Song Credits

Song: Chaleya

Movie: Jawan

Lyrics: Kumaar

Singer: Arijit Singh, Shilpa Rao

Music: Anirudh Ravichandran