എന്റെ Ente Nenjake Neeyalle Lyrics | Ambili

എന്റെ Ente Nenjake Neeyalle Lyrics originaly Aaradhike, penned by Vinayak Sasikumar, from the malayalam movie Ambili, directed by Johnpaul George, starring Soubin Sahir, Tanvi Ram, music of Ente Nenjake Neeyalle song composed by Vishnu Vijay, sung by Sooraj Santhosh and Madhuvanti Narayanan.

Ente Nenjake Neeyalle Lyrics

ആരാധികേ മഞ്ഞുതിരും വഴിയരികേ
നാളേറെയായ് കാത്തുനിന്നു മിഴിനിറയേ

നീയെങ്ങു പോകിലും
അകലേയ്ക്കു മായിലും
എന്നാശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായ്
തുഴഞ്ഞരികേ ഞാൻ വരാം

എന്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ
എന്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ
നിന്നെയറിയാൻ ഉള്ളുനിറയാൻ
ഒഴുകിയൊഴുകി ഞാൻ
എന്നുമെന്നുമൊരു പുഴയായ്
ആരാധികേ

പിടയുന്നോരെന്റെ ജീവനിൽ
കിനാവു തന്ന കണ്മണി
നീയില്ലയെങ്കിലെന്നിലെ
പ്രകാശമില്ലിനി

മിഴിനീരു പെയ്ത മാരിയിൽ
കെടാതെ കാത്ത പുഞ്ചിരി
നീയെന്നൊരാ പ്രതീക്ഷയിൽ
എരിഞ്ഞ പൊൻതിരി

മനം പകുത്തു നൽകിടാം
കുറുമ്പുകൊണ്ടു മൂടിടാം
അടുത്തു വന്നിടാം കൊതിച്ചു നിന്നിടാം
വിരൽ കൊരുത്തിടാം സ്വയം മറന്നിടാം
ഈ ആശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായ്
തുഴഞ്ഞകലേ പോയിടാം

എന്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ
എന്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ
നിന്നെയറിയാൻ ഉള്ളുനിറയാൻ
ഒഴുകിയൊഴുകി ഞാൻ
എന്നുമെന്നുമൊരു പുഴയായ്
ആരാധികേ മഞ്ഞുതിരും വഴിയരികേ

ഒരുനാൾ കിനാവു പൂത്തിടും
അതിൽ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നിടും
പിറാക്കൾ പൊലിതേ വഴി
നിലാവിൽ പാറിടും

നിനക്കു തണലായി ഞാൻ
നിനക്കു തുണയായി ഞാൻ
പല കനവുകൾ പകലിരവുകൾ
നിറമണിയുമീ കഥയെഴുതുവാൻ
ഈ ആശകൾ തൻ മൺതോണിയുമായ്
തുഴഞ്ഞകലേ പോയിടാം

എന്റെ നെഞ്ചാകെ നീയല്ലേ
എന്റെ ഉന്മാദം നീയല്ലേ
നിന്നെയറിയാൻ ഉള്ളുനിറയാൻ
ഒഴുകിയൊഴുകി ഞാൻ
എന്നുമെന്നുമൊരു പുഴയായ്
ആരാധികേ
മഞ്ഞുതിരും വഴിയരികേ

Vinayak Sasikumar Lyrics

About Ambili Movie