കൽ ഹോ ന ഹോ Kal Ho Na Ho Lyrics in Malayalam

കൽ ഹോ ന ഹോ Kal Ho Na Ho lyrics in Malayalam translation from the Hindi movie Kal Ho Na Ho, sung by Sonu Nigam, Lyrics penned by Javed Akhtar while music composed by Shankar Ehsaan Loy. Kal Ho Na Ho movie story written by Karan Johar and directed by Nikkhil Advani, starring Shahrukh Khan, Priety Zinta, Saif Ali Khan.

Kal Ho Na Ho Lyrics in Malayalam

ഹർ ഘഡി ബദൽ രാഹി ഹേ രൂപ് സിന്ദഗി
ചാൻവ് ഹേ കഭി കഭി ഹേ ധൂപ് സിന്ദഗി
ഹർ പാൽ യഹാൻ ജീ ഭർ ജിയോ
ജോ ഹൈ സമ കൽ ഹോ ന ഹോ.

ഹർ ഘഡി ബദൽ രാഹി ഹേ രൂപ് സിന്ദഗി
ഛൻവ് ഹേ കഭി കഭി ഹേ ധൂപ് സിന്ദഗി
ഹർ പാൽ യഹാൻ ജീ ഭർ ജിയോ
ജോ ഹേ സമ കൽ ഹോ ന ഹോ.

ചാഹേ ജോ തുംഹേ പൂരേ ദിൽ സേ
മിൽത്ത ഹേ വോ മുഷ്കിൽ സായ്
ഐസ ജോ കോയി കഹിൻ ഹേ
ബാസ് വോഹി സബ്സെ ഹസീൻ ഹൈ.

ഉസ് ഹാത്ത് കോ തും താം ലോ
വോ മെഹർബാൻ കൽ ഹോ ന ഹോ
ഹർ പാൽ യഹാൻ ജീ ഭർ ജിയോ
ജോ ഹൈ സമ കൽ ഹോ ന ഹോ

ഹൂ… പാൽകോ കേ ലേകേ സായേ
പാസ് കോയി ജോ ആയേ
ലാഖേ സംഭാലോ പാഗൽ ദിൽ കോ
ദിൽ ധഡ്കെ ഹീ ജായേ
പർ സോച്ച്ലോ ഇസ്സ് പാൽ ഹേ ജോ
വോ ദാസ്താൻ കൽ ഹോ ന ഹോ

ഹർ ഘഡി ബദൽ രാഹി ഹേ രൂപ് സിന്ദഗി
ചാൻവ് ഹേ കഭി കഭി ഹേ ധൂപ് സിന്ദഗി
ഹർ പാൽ യഹാൻ ജീ ഭർ ജിയോ
ജോ ഹേ സമ കൽ ഹോ ന ഹോ
ഹർ പാൽ യഹാൻ ജീ ഭർ ജിയോ
ജോ ഹേ സമ കൽ ഹോ ന ഹോ
ജോ ഹേ സമ കൽ ഹോ ന ഹോ

Kal Ho Na Ho Video

Song Credits

  • Song: Kal Ho Na Ho
  • Movie: Kal Ho Na Ho
  • Singer: Sonu Nigam
  • Music: Shankar Ehsaan Loy
  • Lyrics: Javed Akhtar