കൺമണി Kanmani Anbodu Lyrics Malayalam – Gunaa

കൺമണി Kanmani Anbodu Song Lyrics in Malayalam from the tamil movie Gunaa, starring Kamal Hassan, Rekha and Roshni, lyrics of the song penned by Vaali, sung by S. Janaki and Illayaraja while music also composed by Illayaraja.

Kanmani Anbodu Lyrics Malayalam

കൺമണി അന്പോടു കാതലൻ
നാൻ എഴുതും കടിതമേ..
പൊന്മണി ഉണ്ണ് വീട്ടിൽ സൗഖ്യമ
നാ ഇംഗു സൗഖ്യമേ…
ഉന്നൈ എന്നി പാർക്കൈയിൽ കവിതയിൽ കൊട്ടുത്…
അത് യെഴുത്ത നിനക്കായിയിൽ വാർത്തായി മുട്ടുതു….
(കൺമണി)

ഉണ്ടാന കായമെങ്ങും തന്നാലേ അരിപോനാ
മായം എന്ന പൊൻമാനേ പൊൻമാനേ
യേന കായം ആന പോത്തും
എൻ മേനി തങ്ങി കൊല്ലും
ഉന്തൻ മേനി തങ്കത്തു സെന്തേനെ….

യെന്തൻ കാതൽ യെന്ന വേന്ദ്രു സൊല്ലാമൽ
യെങ്ക യെങ്ക അഴുഗൈ വന്ധതു
യെന്തൻ സോഗം ഉന്നൈ താക്കും
യെൻരെന്നും ബോതു വന്ധ അഴുഗൈ നിന്നരാധു

മണിധർ ഉണർന്നു കൊല്ല
ഇത് മണ്ണിദ്ധ കാതൽ അല്ല
അത്തയും താണ്ടി പുനിതമനത്തു…..

അഭിരാമിയെ താളാട്ടും
സാമിയെ ഞാൻ താനേ തെരിയുമാ
ശിവഗാമിയേ ശിവനിൽ നീയും പതിയേ
അധുവും ഊനക്കു പുരിയുമ
സുബ ലാലി ലാലിയേ ലാലി ലാലിയേ
അഭിരാമി ലാലിയേ ലാലി ലാലിയേ
അഭിരാമിയെ താളാട്ടും
സാമിയെ ഞാൻ താനേ തെരിയുമാ
ഉനക്കു പുരിയുമ

ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ…
ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ ലാ…
ലാലാ ലാലാ ലാലാ … ലാലാ ലാലാ ലാലാ
ലാലാ ലാലാ ലാലാ … ലാലാ ലാലാ ലാലാ

Also Read: Malayalam Songs Lyrics

Kanmani Anbodu Music Video

Song Credits

Song: Kanmani Anbodu

Movie: Gunaa (1991)

Movie Director: Santhana Bharathi

Singer: S. Janaki, Illayaraja

Music: Illayaraja

Lyrics: Vaali