കേസരിയ തേരാ Kesariya Tera Lyrics in Malayalam

കേസരിയ തേരാ Kesariya Tera Lyrics in Malayalam translation from the hindi movie Brahmastra sung by Arijit Singh, Music Composed by Pritam and Lyrics penned by Amitabh Bhattacharya.

Kesariya Tera Lyrics in Malayalam

മുജ്കോ ഇത്നാ ബഥായേ കോഈ
കൈസെ തുജ്സെ
ദിൽ നാ ലഗായേ കോയി
റബ്ബാ നേ തുജ്കൊ ബനാനേ മേ
കര്ധി ഹേ ഹുസ്ൻ കി
ഖാലി തിജോറിയാൻ
കാജൽ കി സിയാഹി സേ ലിഖി
ഹായ് തുനെ ജാനേ
കിത്‌നോ കി ലവ് സ്റ്റോറിയാൻ

കേസരിയ തേരാ
ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ
രംഗ് ജാഉൻ ജോ മെയ്ൻ
ഹാത്ത് ലഗൌൻ
ദിൻ ബീതേ സാരാ
തേരി ഫിക്രെ മേ
റെയിൻ സാരി തേരി
ഖൈർ മനാഉൻ..(2)

പത്ജദ് കേ മൗസം മേ ഭീ
രംഗി ചന്നാരോ ജൈസി
ജാങ്കേ സന്നാതോൻ മേ തു
വീണ കേ തരോൺ ജെയ്‌സി

സദിയോൻ സേ ഭി ലംബി യേ
മാൻ കി അമ്മാവസെൻ ഹൈ
ഔർ തു ഫുൽജദിയോൻ വാലെ
ത്യോഹരോൺ ജൈസി
ചന്ദാ ഭി ദീവാന ഹൈ തേരാ
ജൽത്തി ഹേ തുജ്സെ
സാരി ചകോറിയാൻ
കാജൽ കി സിയാഹി സേ ലിഖി
ഹായ് തുനേൻ ജാനേ
കിത്നോ കി ലവ് സ്റ്റോറിയാൻ

കേസരിയ തേരാ
ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ
രംഗ് ജാഉൻ ജോ മെയ്ൻ
ഹാത്ത് ലഗൌൻ
ദിൻ ബീതേ സാരാ
തേരി ഫിക്രെ മേ
റെയിൻ സാരി തേരി
ഖൈർ മനൌൻ(2)

കേസരിയ തേരാ
ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ
കേസരിയ തേര
ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ

പിയാ ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ
കേസരിയ തേര ഇഷ്ക് ഹേ പിയാ
രംഗ് ജൌൻ ജോ മെയ്ൻ ഹത്ത് ലഗൌൻ

Song Credits

Song: Kesariya (കേസരിയ)

Movie: Brahmastra

Singer: Arijit Singh

Music: Pritam

Lyrics: Amitabh Bhattachariya

Label: Sony Music India