കുട്ടനാടന്‍ Kuttanadan Punjayile Lyrics Malayalam

കുട്ടനാടന്‍ Kuttanadan Punjayile Lyrics in Malayalam from the movie Kavalam Chundan, starring Sathyan, Sharada, lyrics penned by Vayalar, sung by KJ Yesudas and Music composed by G. Devarajan master.

Kuttanadan Punjayile Lyrics Malayalam

കുട്ടനാടന്‍ പുഞ്ചയിലെ

തയ്‌തയ്‌ തക തയ്‌തയ്‌തോം

കൊച്ചുപെണ്ണെ കുയിലാളെ

തിത്തത്താതി തൈ തൈ

കൊട്ട് വേണം കുഴല്‍ വേണം

കുരവ വേണം

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


വരവേൽക്കാനാളൂ വേണം

കൊടി തോരണങ്ങള്‍ വേണം

വിജയ ശ്രീലാളിതരായ്

വരുന്നു ഞങ്ങള്‍

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


കറുത്ത ചിറകു വച്ചു

തയ്‌തയ്‌ തക തയ്‌തയ്‌ തോം

അരയന്നക്കിളി പോലെ

തിത്തത്താതി തൈതൈ

കുതിച്ചുകുതിച്ചു പായും

കുതിരപോലെ

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


തോൽവീയെന്തെന്നറിയാത്ത

തല താഴ്ത്താനറിയാത്ത

കാവാലംചുണ്ടനിതാ ജയിച്ചു വന്നൂ

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


കുട്ടനാടന്‍ പുഞ്ചയിലെ

കൊച്ചുപെണ്ണെ കുയിലാളെ

കൊട്ട് വേണം കുഴല്‍ വേണം

കുരവ വേണം

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


പമ്പയിലെ പൊന്നോളങ്ങള്‍

തയ്‌തയ്‌ തക തയ്‌തയ്‌ തോം

ഓടി വന്നു പുണരുന്നു

തിത്തത്താതി തൈതൈ

തങ്ക വെയില്‍ നെറ്റിയിന്മേല്‍

പൊട്ടു കുത്തുന്നൂ

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


തെങ്ങോലകള്‍ പൊന്നോലകള്‍

മാടി മാടി വിളിക്കുന്നു

തെന്നല്‍ വന്നു വെഞ്ചാമരം

വീശിത്തരുന്നൂ

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


കുട്ടനാടന്‍ പുഞ്ചയിലെ

കൊച്ചുപെണ്ണെ കുയിലാളെ

കൊട്ട് വേണം കുഴല്‍ വേണം

കുരവ വേണം

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


ചമ്പക്കുളം പള്ളിക്കൊരു

തയ്‌തയ്‌ തക തയ്‌തയ്‌ തോം

വള്ളംകളി പെരുന്നാള്

തിത്തത്താതി തയ്തയ്

അമ്പലപ്പുഴയിലൊരു

കുത്ത് വിളക്ക്

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


കരുമാടിക്കുട്ടനിന്നു

പനിനീര്‍ക്കാവടിയാട്ടം

കാവിലമ്മക്കിന്നു രാത്രി

ഗരുഡന്‍ തൂക്കം

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


കുട്ടനാടന്‍ പുഞ്ചയിലെ

കൊച്ചുപെണ്ണെ കുയിലാളെ

കൊട്ട് വേണം കുഴല്‍ വേണം

കുരവ വേണം

ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌


വരവേൽക്കാനാളു വേണം

കൊടി തോരണങ്ങള്‍ വേണം

വിജയശ്രീ ലാളിതരായ്

വരുന്നു ഞങ്ങള്‍


ഓ തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌

തിത്തിത്താരാ തിത്തിത്തൈ

തിത്തൈ തിത്തൈ തകതയ്‌

Kuttanadan Punjayile Video

Song Credits

Song: Kuttanadan Punjayile

Movie: Kavalam Chundan

Singer: KJ Yesudas

Music: G Devarajan

Lyrics: Vayalar