പസൂരി Pasoori Song Lyrics in Malayalam

പസൂരി Pasoori Song Lyrics in Malayalam translation, Pasoori song is from Coke Studio Pakistan, lyrics penned by Ali Sethi and Fazal Abbas, sung by Ali Sethi and Shae Gill, Music composed by Ali Sethi and Xulfi.

Pasoori Song Lyrics Malayalam

ആഗ് ലവാൻ മജ്ബൂരി നു
ആൻ ജാൻ ദി പസൂരി നു
സെഹർ ബനേ ഹാൻ തേരി
പീ ജാവാൻ മേൻ പൂരി നു

ആന സി ഓ നഹി ആയ
ദിൽ ബാംഗ് ബാംഗ് മേരാ തക്രയാ
കാഗ ബോൾ കേ ദാസ് ജാവേ

പാവാൻ ഗേയോ ഡീ ചൂരി നു
രാൻവൻ ച് ബൻവാൻ ച്
ഓഹ് നു ലുകവാൻ
കോയി മെയ്നു നാ റോക്കെ

മേരേ ധോൾ ജുദയാൻ ദി
തയ്നു ഖബർ കിവയ്ൻ ഹോവ്
ആ ജാവേ ദിൽ തേരാ
പൂര വി നാ ഹോവ്

ഹാൻ ബനിയ ബനൈയാൻ ദി
ഗൽബാത് കിവയ്ൻ ഹോവ്
ആ ജാവേ ദിൽ തേരാ
പൂര വി നാ ഹോവ്

ഭൂൽ ഗയി മജ്ബൂരി നു
ദുനിയ ദി ദസ്തൂരി നു
സാത്ത് തേരാ ഹേ ബത്തേര
പൂര കര് സരൂരി നു

ആന സി ഓ നായ് ആയാ
രാസ്താ ന ദിഖ്ലായ
ദിൽ ഹമാരാ ദേ സഹാറ
ഖ്വാഹിഷാത് അധൂരി നു

വാരി മേ ജവാൻ
പ്രധാന തൈനു ബുലാവാൻ
ഗാൽ സാരി ടാൻ ഹോവ്

മേരേ ധോൾ ജുദയാൻ ദി
തയ്നു ഖബർ കിവയ്ൻ ഹോവ്
ആ ജാവേ ദിൽ തേരാ
പൂര വി നാ ഹോവ്

ഓ ഹാൻ ബനിയ ബനയാൻ ദി
ഗൽബാത് കിവീൻ ഹോവ്
ആ ജാവേ ദിൽ തേരാ
പൂര വി നാ ഹോവ്

മേരേ ധോൾ ജുദയാൻ ദി
സർദാരി ന ഹോവ്
മേരേ ധോൾ ജുദയാൻ ദി
മേരേ ധോൾ ജുദയാൻ ദി
സർദാരി ന ഹോവ്

ദിൽദരൻ ദി സബ് യാരൻ ദി
ആസാരി ന ഹോവ്
ദിൽദരൻ ദി സബ് യാരൻ ദി
ആസാരി ന ഹോവ്

ആ ചലേ ലേകെ തുജെ
ഹായ് ജഹാൻ സിൽസിലേ
തു ഹേ വഹിൻ ഹേ തേരി കാമി
ബനാധേ സജ ദേ പനാഹ ദേ ഹമേം
ബനാ ദേ സജ ദേ പനാഹ ദേ ഹമേം

ആഗ് ലവൻ മജ്ബൂരി നു
ആൻ ജാൻ ദി പസൂരി നു
സെഹർ ബനേ ഹാൻ തേരി
പീ ജാവാൻ മേൻ പൂരി നു

രൺവാൻ ച് ബൻവാൻ ച്
ഒ നു ലുകവൻ
കോയി മെയ്നു നാ റോക്കെ

മേരേ ധോൾ ജുദയാൻ ദി
തൈനു ഖബർ കിവായ് ഹോവ്
ആ ജാവേ ദിൽ തേരാ
പൂര വി നാ ഹോവ്

ഹാൻ ബനിയ ബനയാൻ ദി
ഗൽബാത് കിവയ്ൻ ഹോവ്
ആ ജാവേ ദിൽ തേരാ
പൂര വി നാ ഹോവ്
പൂര വി നാ ഹോവ്
പൂര വി നാ ഹോവ്

Pasoori Song Video

Song Credits

Song: Pasoori

Singer: Ali Sethi, Shae Gill

Music: Ali Sethi, Xulfi

Lyrics: Ali Sthi, Fazal Abbas