റസിയ Rasiya Lyrics in Malayalam – Brahmastra

റസിയ Rasiya Lyrics in Malayalam translation from the movie Brahmastra sung by Tushar Joshi and Shreya Ghoshal, lyrics penned by Amitabh Bhattacharya while music is composed by Pritam. Brahmastra movie directed by Ayan Mukherji, starring Ranbir Kapoor and Alia Bhatt in lead roles.

Rasiya Lyrics in Malayalam

മേരാ ദർപൻ അഖിയാൻ തേരി

തുജ്കോ തർസെ രതിയ മേരി

ജീന മുജ്‌കോ രാസ് ആനെ ലഗാ

ജബ് സേ ചെഹ്കി ​​ബട്ടിയ തേരി


ജോഗൻ തേരാ മാര റസിയ

ജഗ് ജീത ദിൽ ഹാര രസിയ

പഗ് തേരേ ചൗബരെ തേഹ്രെ

സദ്കെ മേൻ ബഞ്ചാര റസിയ


റസിയ യേ തേരാ ഹുവാ

ട്യൂൺ ജിയ മോഹ് ലിയ

രസിയ നേ തേരാ ഹൈ ജോ വഹീ

തുജെ സൌന്പ് ദിയ


മേരാ ശർമ്മയ ഹേ തു

തേരാ ശർമ്മയ ഹൂൻ മൈം

ആജാ മുജെ സീഞ്ച് ദേ

മുർജായ ഹൂൻ മേൻ


ജൈസേ മേരാ ദാമൻ ഹേ തു

ഔർ തേരി ഛായ ഹൂൻ മേൻ

താഭി തേരാ ബാവ്ര

കെഹ്ലയ ഹൂൻ മേൻ


തേരി ബാഹോൻ മേ ഹോകെ

ലഗ്താ ഹേ കെ സമീൻ പേ

ജന്നത് സച്ച് മേ അഗർ കഹീൻ ഹൈ

യാഹിൻ ഹേ


ബന് കര് തേരാ യാരാ റസിയ

സോചേ ന ദോബാര റസിയ

ഹോ പഗ് തേരേ ചൗബരെ തേഹ്രെ

സദഖേ മേ ബഞ്ചാര റസിയ


റസിയ യേ തേരാ ഹുവാ

ട്യൂൺ ജിയ മോഹ് ലിയ

രസിയ നേ തേരാ ഹൈ ജോ വഹീ

തുജെ സൌന്പ് ദിയ

Rasiya Full Song Video

Song Credits

Song: Rasiya

Movie: Brahmastra

Singer: Tushar Joshi, Shreya Ghoshal

Music: Pritam

Lyrics: Amitabh Bhattacharya

Label: Sony Music India