ശ്യാമസുന്ദര കേര Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi Lyrics

ശ്യാമസുന്ദര കേര Shyama sundara Kera Kedara Bhoomi Lyrics penned by P Bhaskaran which is beautifully sung by Sujatha Mohan and Kalyani Menon while music is composed by Ar Rahman.

Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi Lyrics

ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി

ജന ജീവിത ഫല ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി

ഇത് ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി


മാനവർക്ക് സമത

നൽകിയ മവലിതൻ ഭൂമി

മധുര മഹിത ലളിത

കലകൾ വിരിയും മലർവാടി

ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി


താളമേള വാദ്യനാദം

സാഹിദിയാം പൊകില ഗീതം

വിവിധ ജാതി മത

വംശജ സഹജരെപോലോന്നായ്

നവയുഗത്തിൻ പൊൻകതിരുകൾ വിളയിച്ചീടും ഭൂമി


ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി

ജന ജീവിത ഫല ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി

Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi Video

Lyrics in English

Shyaama Sundara Kera Kedaara Bhoomi

Jana Jeevitha Phala Dhaanya Sambanna Bhoomi

Ithu Shyaama Sundara Kera Kedaara Bhoomi


Maanavarku Samatha Nalkiya

Mavelithan Bhoomi

Madhura Mahitha Lalitha Kalakal

Viriyum Malarvaadi

Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi


Thaalamela Vaadya Naadam

Saahidheyaam Pokile Geetham

Vividha Jaathi Matha Vamshajar

Sahajare Pol Onnay

Navayugathin Ponkathirukal

Vilayicheedum Bhoomi


Shyama Sundara Kera Kedaara Bhoomi

Jana Jeevitha Phala Dhaanya Sambanna Bhoomi

Song Credits

Song: Shyama Sundara Kera Keedara

Singers: Sujatha Mohan, Kalyani Menon

Music: AR Rahman

Lyrics: P Bhaskaran