ശ്യാമസുന്ദര കേര Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi Lyrics

ശ്യാമസുന്ദര കേര Shyama sundara Kera Kedara Bhoomi Lyrics penned by P Bhaskaran which is beautifully sung by Sujatha Mohan and Kalyani Menon while music is composed by Ar Rahman.

Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi Lyrics

ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി
ജന ജീവിത ഫല ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി
ഇത് ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി

മാനവർക്ക് സമത
നൽകിയ മവലിതൻ ഭൂമി
മധുര മഹിത ലളിത
കലകൾ വിരിയും മലർവാടി
ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി

താളമേള വാദ്യനാദം
സാഹിദിയാം പൊകില ഗീതം
വിവിധ ജാതി മത
വംശജ സഹജരെപോലോന്നായ്
നവയുഗത്തിൻ പൊൻകതിരുകൾ
വിളയിച്ചീടും ഭൂമി

ശ്യാമസുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമി
ജന ജീവിത ഫല ധാന്യ സമ്പന്ന ഭൂമി

Lyrics in English

Shyaama Sundara Kera Kedaara Bhoomi
Jana Jeevitha Phala Dhaanya Sambanna Bhoomi
Ithu Shyaama Sundara Kera Kedaara Bhoomi

Maanavarku Samatha Nalkiya
Mavelithan Bhoomi
Madhura Mahitha Lalitha Kalakal
Viriyum Malarvaadi
Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi

Thaalamela Vaadya Naadam
Saahidheyaam Pokile Geetham
Vividha Jaathi Matha Vamshajar
Sahajare Pol Onnay
Navayugathin Ponkathirukal
Vilayicheedum Bhoomi

Shyama Sundara Kera Kedaara Bhoomi
Jana Jeevitha Phala Dhaanya Sambanna Bhoomi

Shyama Sundara Kera Kedara Bhoomi Video

Song Credits

Song: Shyama Sundara Kera Keedara

Singers: Sujatha Mohan, Kalyani Menon

Music: AR Rahman

Lyrics: P Bhaskaran