വന്ദേ മാതരം Vande Mataram Lyrics in Malayalam

വന്ദേ മാതരം Vande Mataram Lyrics in Malayalam, its a patriotic song from the movie Anand Math, sung by Lata Mangeshkar, music composed by Hemant Kumar, Lyrics Penned by Bankim Chandra Chattopadhyay.

Vande Mataram Lyrics Malayalam

വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം


മാ, മാ

സുജലം സുഫലം, മലയജസിതലം

സസ്യസ്യമാല മാതരം, വന്ദേ

സുജലം സുഫലം, മലയജസിതലം

സസ്യാസ്യാമലം മാതരം, വന്ദേമാതരം


വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം


മാ

ശുഭ്ര-ജ്യോത്സ്ന-പുലകിത-യാമിനീം

ഫുല്ലകുസുമിത-ദ്രുമദലശോഭിനീം

സുഹാസിനീം സുമധുരഭാസിനീം

സുഖദം ബരദം മാതരം


വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം

വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം


സപ്തകോടികണ്ഠ കാല-കലാ നിനദകരളേ

ദ്ബിസപ്തകോടിഭുജൈധൃതഖരകരബാലേ

സപ്തകോടികണ്ഠ കാല-കലാ നിനദകരളേ

ദ്ബിസപ്തകോടിഭുജൈധൃതഖരകരബാലേ

അബല കേന എം ഏടാ ബാലേ

ബാഹുബലധാരിണീം, നമാമി തരീണീം, റിപുദലബാരിണീം

മാതരം, വന്ദേമാതരം


വന്ദേമാതരം

വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം

വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം

വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം


വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം

വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം

വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം

വന്ദേമാതരം, വന്ദേമാതരം

Vande Mataram Lyrics English

Vande Mataram

Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram

Maa, Maa
Sujalam suphalam, Malayajasitalam
Sasyasyamala Mataram, Vande
Sujalam suphalam, Malayajasitalam
Sasyasyamalam Mataram, Vande Mataram

Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram

Maa
Subhra jyotsna pulakita yaminim
Phullakusumita drumadalasobhinim
Suhasinim sumadhurabhasinim
Sukhadam baradam Mataram

Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram

Saptakotikantha kala kala ninadakarale
Dbisaptakotibhujaidhrtakharakarabale
Saptakotikantha kala kala ninadakarale
Dbisaptakotibhujaidhrtakharakarabale
Abala kena m aeta bale
Bahubaladharinim, Namami tarinim, Ripudalabarinim
Mataram, Vande Mataram

Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram

Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram
Vande Mataram, Vande Mataram

Song Credits

Song: Vande Mataram

Singer: Lata Mangeshkar

Movie: Anand Math

Music: Hemant Kumar

Lyrics: Bankim Chandra Chattopadhyay